ORO ORO
Lees Voor

Programma KANS

In 2012 heeft ORO het programma KANS ingezet, een programma dat bestaat uit zes projecten en een cultuur-/ leiderschapsprogramma (KANS Kompas), met als centrale doelstelling goed voorbereid te zijn op de vernieuwingen in de zorg.

De letters KANS staan respectievelijk voor eigen Kracht, Anders, Nabij en Service en de zes projecten betreffen: 

 1. Heroriëntatie op missie, visie en strategie 
 2. Ontwikkelen en implementeren van een nieuwe besturingsfilosofie en organisatiestructuur 
 3. Uitvoeren van een markt- en concurrentieanalyse 
 4. Ontwikkelen van strategisch vastgoedbeleid 
 5. Ontwikkelen van marketingbeleid 
 6. Ontwikkelen van strategisch arbeidsmarktbeleid

Conform planning is het programma KANS c.q. de diverse betreffende projecten inmiddels succesvol afgerond. Zo zijn, gebaseerd op de ambitie een bijdrage te willen leveren aan het levensgeluk van mensen, onze missie en visie sterk vereenvoudigd.

We hebben een proces ingezet waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de klant zijn gesitueerd, met ‘de klant in regie’ als stip op de horizon. We hebben binnen de Peelgemeenten wijkteams opgezet en geclusterd in twee regio’s, waarbinnen ook ORO’s ambulante teams zijn ondergebracht en waarbij de ontwikkeling naar zelfsturing voor ORO’s behandelaars in gang is gezet. De hierbij onvermijdelijke halvering van managementfuncties heeft ons hierbij ook pijn gedaan, maar ons vertrouwen in de gemaakte keuzes niet onder druk gezet.

Verder hebben we, op basis van een markt- en concurrentieanalyse, een strategie ontwikkeld, die ons houvast en richting geeft en die ons successen brengt in onder meer de gemeentelijke aanbestedingsprocedures in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de jeugdwet. KANS Kompas en een gedegen ‘KANS communicatie plan’ hebben bijgedragen aan interne verbinding van de KANS concepten op alle niveaus binnen onze organisatie. En gedurende al deze verbouwingen is ‘de winkel gewoon open gebleven’.

Hoewel we hiermee al een stevige basis hebben gelegd, zijn we er met de afronding van het KANS programma nog niet. Bij ORO hebben we nog onvoldoende flexibiliteit, daadkracht en servicegerichtheid om onszelf al een ‘ondernemende organisatie’ te kunnen noemen. Duurzaam ondernemen in een wereld waarin kleine en flexibele start-ups een steeds nadrukkelijker rol gaan spelen voor specifieke segmenten in de langdurige zorg, vraagt een vervolg op KANS waarbij we vooral concreet de handen uit de mouwen gaan steken.

KANS Doen!

Met het programma KANS Doen! geven we een vervolg aan KANS. KANS Doen! kent een tijdspanne tot 2020 dat, gegeven de dag van vandaag, een onoverzienbare periode lijkt te betreffen, maar die goed aansluit bij de toekomstscenario’s die wij in het kader van KANS hebben ontwikkeld. Bij nader inzien namelijk heeft zich de afgelopen jaren een trend afgetekend, waarvan wij verwachten dat die zich in ieder geval tot 2020 onveranderd zal blijven aandienen.

Kern van de paradigmashift in de langdurige zorg, is volgens ons het gegeven dat klanten binnen deze sector (in toenemende mate) zelfstandig keuzes kunnen maken, zowel binnen als tussen (nieuwe) bronnen van financiering. Een duiding als ‘de decentralisatie van de langdurige zorg’ herkennen wij dan ook niet, omdat hier een vertrekpunt van denken onder ligt dat uit gaat van een centraal georganiseerd zorgaanbod. Wat ons betreft is dat niet (meer) aan de orde. De klant maakt keuzes in vrijheid van denken, op een wijze die volstrekt anders is dan binnen een gegeven context van publiek gefinancierde zorg ‘centraal’ gesteld te worden.

Inhoudelijk volgend vanuit KANS, kent het programma KANS Doen! drie domeinen van ontwikkeling en interventies, te weten 1) Efficiëntie, 2) Excellentie, en 3) Exploratie, die we hier introduceren als de drie E’s van KANS Doen! en die in werkelijkheid voortdurend met elkaar in verbinding staan.

 • De eerste E, van Efficiëntie, verwijst hierbij naar een interventie domein waarbinnen we onze (zowel primaire als ondersteunende) processen efficiënter gaan inrichten. Hierbij merken we expliciet op dat we bij ORO niet gaan voor een model van ‘operational excellence’, omdat dit concept ons uitgangspunt van ‘customer intimacy’ onder druk zet. Het vinden van de juiste balans is hierbij dan ook onze uitdaging.
 • De tweede E, van Excellentie, verwijst naar een ontwikkeldomein waarbinnen we ORO’s onderscheidend vermogen verder gaan ontwikkelen door verbinding met de klant te maken en waarbij ons corporate marketingplan de leidraad vormt.
 • De derde E van Exploratie tenslotte betreft een ontwikkeling als gevolg van het feit dat wij krimp van ORO niet zonder meer willen accepteren als een vanzelfsprekende consequentie van de veranderingen in de zorg.

Heb je een vraag?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

  Copyright © 2022 ORO
  Skip to content